SBO de Wegwijzer is een school voor christelijk speciaal onderwijs. We zijn een school voor kinderen waarbij het om een of ander reden op een reguliere basisschool niet prettig werkt. Op onze school hebben we meer mogelijkheden en expertise waardoor kinderen zich in veel gevallen wel op een goede manier kunnen ontwikkelen.

We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en geven ons onderwijs zo vorm dat een leerling zich kan ontwikkelen. Ons motto is: vanuit Vertrouwen ontwikkelen. We willen onze leerlingen vertrouwen geven in zichzelf en hun omgeving, zodat ze met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken.

Als een nieuwe leerling naar onze school komt is het een voorwaarde dat het Samenwerkingsverband een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) afgeeft.

 

Missie

Als SBO de Wegwijzer gaan we ervoor dat onze leerlingen vertrouwen krijgen in zichzelf en elkaar, hun talenten ontdekken en  hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Vanuit deze basis kunnen ze betekenis geven aan de wereld om hen heen. Onze christelijke identiteit kleurt deze missie en onze school. 

 

Onze kernwaarden:

Geloof 

Onze protestants-christelijke levensovertuiging is zichtbaar en voelbaar.

Vreugde 

We doen ons werk met vreugde en passie en vieren onze successen.

Vertrouwen 

In onze veilige leer- en leefgemeenschap hebben we vertrouwen in elkaar en elkaars mogelijkheden.

Kansrijk 

Ons onderwijs is zo passend mogelijk, uitdagend en gericht op groei.

Visie

De Wegwijzer is een christelijke school voor speciaal onderwijs. We vinden dat iedere leerling bijzonder is en gaan uit van de kansen en mogelijkheden die er altijd zijn. Ons onderwijs richten we zo in dat het past bij onze missie, kernwaarden en identiteit. Voor elke leerling kiezen we in overleg met alle betrokkenen een passende, persoonlijke leerroute. 

Op de Wegwijzer hebben we de volgende uitgangspunten: 

We zijn enthousiast. Met elkaar vormen we de school en creëren we een fijn schoolklimaat. We geloven in een integrale aanpak. Voor elke leerling stellen we een individuele doorgaande leerlijn op. Structuur en rust zijn belangrijk voor ons onderwijs. We hebben veel ervaring en expertise in ons team. We zetten ons in om de overstap naar vervolgonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze SBO+ groepen (structuurgroepen) zijn een wezenlijk onderdeel van onze school en ons onderwijsaanbod. We houden bewust rekening met de manier waarop kinderen prikkels verwerken. We ontwikkelen ons naar een trauma-sensitieve school. We werken goed samen met allerlei partners. We streven naar groepen met maximaal 15 leerlingen. Onze lokalen zijn ruim en bieden veel mogelijkheden.