Nieuwsbericht

Bericht van het College van Bestuur

Door Jankees de Waal

Beste ouders/verzorgers en medewerkers,

Met dit nieuwsbericht praat ik iedereen graag bij met betrekking tot enkele belangrijke ontwikkelingen binnen Kindwijs.

Vaststellen strategisch beleid
In mei is onder de noemer ‘Vaardig en vitaal’ het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2023-2027 vastgesteld na instemming door de GMR en goedkeuring door de Raad van Toezicht. Daar is dit schooljaar hard aan gewerkt en velen zijn daarbij betrokken geweest. In drie speerpunten gaat het over:

  • de zichtbaar christelijke identiteit van Kindwijs, 
  • de (basis)vaardigheden van leerlingen en medewerkers,
  • de vitaliteit van leerlingen en medewerkers die met vreugde hun werk doen.

Op dit moment worden de schoolplannen van de verschillende scholen afgerond. In al deze schoolplannen zijn de gezamenlijke Kindwijs-speerpunten verwerkt. Ik wil alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de voortgang van het werk in de eigen school en soms ook bovenschools. De ouders/verzorgers bedank ik voor het invullen van tevredenheidspeilingen aan het begin van dit schooljaar. Aan een publieksversie van het strategisch beleid van Kindwijs wordt gewerkt. 

Inspectiebezoek
In de maanden april en mei heeft de onderwijsinspectie een periodiek onderzoek gedaan binnen Kindwijs. Daarbij is onderzocht of ‘de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs’. Op deze drie vragen is een positief oordeel gegeven. Om tot dit oordeel te komen is er een stevig onderzoek uitgevoerd waarbij met velen gesproken is. Op zes scholen zijn verificatie-activiteiten uitgevoerd, wat daar de nodige drukte opleverde! De onderwijsinspectie doet een aantal aanbevelingen die passend zijn bij wat Kindwijs zelf al geformuleerd heeft in het nieuwe strategisch beleid. Mooi is dat de inspectie spreekt over een ‘transparante en integere kwaliteitscultuur’ in de organisatie. Het rapport zal waarschijnlijk in juli openbaar gemaakt worden via de site van de onderwijsinspectie. Uiteraard zullen we het onderzoek ook op de eigen Kindwijs website plaatsen.

Waardering Kindwijs
In de achterliggende periode zijn er via de mail drie vragen uitgezet onder alle medewerkers van Kindwijs. Daar komt een mooi beeld uit naar voren naar aanleiding van de vraag waarin Kindwijs waardevol gevonden wordt: de fijne collega’s, de christelijke identiteit waar Kindwijs voor staat, het dichtbij het werk wonen wordt ervaren als het meest waardevol. Verder scoren het goede werkgeverschap, de baanzekerheid, het werkklimaat, doorgroeimogelijkheden, de Kindwijs Academie en gunstige randvoorwaarden hoog.

Er worden enkele punten genoemd waarin Kindwijs zou kunnen groeien. Het vaakst wordt genoemd het organiseren van ontmoetingsmomenten en het intensiveren van samenwerking, het verder ontwikkelen van de Kindwijs Academie en meer doorgroeimogelijkheden. Deze aandachtspunten nemen we mee in de nieuwe beleidsperiode. 

Kindwijsapp 2.0
In de achterliggende periode is er een projectplan Kindwijsapp 2.0 opgesteld. Uitgangspunt is dat pijnpunten in de komende maanden opgelost worden. Veel vragen die er leven zijn inmiddels al verwerkt, zoals gebruikers hebben kunnen constateren. Er is een intensief gesprek gevoerd op het MT en met de bouwer, Codalt en de ICT-ers van de scholen. Er  is vertrouwen dat Codalt aan onze wensen tegemoet kan komen. Kindwijs stelt budget beschikbaar om wensen te realiseren. Met deze interventies hopen we dat de Kindwijsapp in de toekomst als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. 

Tot slot
Het schooljaar is bijna voorbij. Na alle hectiek breekt dan een moment van rust aan. Ik wil alle medewerkers hartelijk bedanken voor het bijdragen aan onze opdracht: het geven van christelijk onderwijs aan al onze leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving! Ik wens iedereen, ook alle leerlingen en ouders/verzorgers, alvast een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,
Jankees de Waal
College van Bestuur